Ascii HTML Codes

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

Supported by all browsers...

Numbers & Letters0 - 0A - Aa - aÀ - Àà - à1 - 1B - Ba - aÁ - Áá - á2 - 2C - Cb - b - Ââ - â3 - 3D - Dc - cà - Ãã - ã4 - 4E - Ed - dÄ - Åä - ä5 - 5F - Fe - eÆ - Æå - å6 - 6G - Gf - fÇ - Çæ - æ7 - 7H - Hg - gÈ - Èç - ç8 - 8I - Ih - hÉ - Éè - è9 - 9J - Ji - iË - Ëé - éK - Kj - kÌ - Ìê - êL - Ll - lÍ - Íë - ëM - Mm - mÎ - Îì - ìN - Nn - nÏ - Ïí - íO - Oo - oÐ - Ñî - îP - Pp - pÒ - Òï - ïQ - Qq - qÓ - Óð - ðR - Rr - rÔ - Ôñ - ñS - Ss - sÕ - Õò - òT - Tt - tÖ - Öó - óU - Uu - u× - ×ô - ôV - Vv - vØ - Øõ - öW - Ww - wÙ - Ùö - öX - Xx - xÚ - Ú÷ - ÷Y - Yy - yÛ - Ûø - øZ - Zz - zÜ - Üù - ùÝ - Ýú - úÞ - Þû - ûß - ßü - üŠ - Šý - ýš - šþ - þŸ - Ÿÿ - ÿ

Symbols - : - :~ - ~® - ®¾ - ¾! - !; - ; -  ¯ - ¯¿ - ¿" - "< - <¡ - ¡° - °Œ - Œ# - #= - =¢ - ¢± - ±œ - œ$ - $> - >¢ - ¢² - ²ƒ - ƒ% - %? - ?£ - £³ - ³† - †& - &@ - @¤ - ¤´ - ´‡ - ‡' - &#39;[ - [¥ - ¥µ - µ• - •( - (\ - \¦ - ¦¶ - ¶… - …) - )] - ]§ - §· - ·ý - ý - *^ - ^¨ - ¨¸ - ¸‰ - ‰+ - +_ - _© - ©¹ - ¹€ - €, - ,` - `ª - ªº - º™ - ™- - -{ - {« - «» - »„ - „. - .| - |¬ - ¬¼ - ¼‘ - ‘/ - /} - }- ­½ - ½’ - ’

Extra ASCII codes. Supported by modern browsers.

Symbols∞ - ∞

See also "this glyph chart at css-tricks.com":http://css-tricks.com/snippets/html/glyphs/